Trauma i teràpia EMDR

La paraula trauma deriva del grec i significa «ferida».

El trauma és una ferida psicològica que pot haver estat provocada per fets diversos, ja siguin aquests fets  extraordinaris (desastres naturals, accidents, guerres, abusos, maltractaments…) o fets més quotidians que sovint passen desapercebuts per qui no les pateix, com sentiment de desprotecció, humiliació, abandonament, canvi de rols a la família, etc…

L’origen del trauma (un fet extraordinari o no, a la infància o a l’edat adulta) no determina la gravetat de la ferida emocional que provoca. Els efectes d’una situació traumàtica en un infant o en un adult dependran de cada persona, de la seva història i entorn afectiu, del moment en el qual s’hagi produït i de la repetició en el temps.

El trauma, un record traumàtic, pot afectar la salut, el sentiment de seguretat i el benestar de la persona, i tot i els esforços que sovint fem per bloquejar i amagar el record traumàtic, aquest deixa empremta en la nostra manera de pensar, de relacionar-nos i de veure’ns a nosaltres mateixos (baixa autoestima, frustració, dependència emocional…), o també pot aparèixer en forma de símptomes (ansietat, tristesa, abús de substàncies, autolesions…).

El trauma pot haver passat a la nostra infància o pot ser viscut a l’edat adulta, quan creiem que tenim més recursos i fortalesa per afrontar qualsevol situació. Però sovint no estem preparats per tot. Un accident, una pèrdua sobtada, la vivència repetida d’escenaris de violència, de ferits… en determinades professions (en l’àmbit de la salut, de la seguretat…), pot superar la nostra capacitat de resiliència.

I és aleshores quan apareix el malestar en forma de símptomes, que poden ser diversos: angoixa, insomni, esgotament, irritabilitat, imatges intrusives del fet traumàtic, tristesa, addiccions, apatia…  i en l’origen d’aquests símptomes hi hauria records traumàtics no processats adequadament. La teràpia del trauma consisteix en ajudar a processar els records traumàtics fins a integrar-los.

Teràpia EMDR

EMDR  és un abordatge terapèutic que mitjançant l’estimulació bilateral dels dos hemisferis cerebrals (amb moviments oculars voluntaris, estimulació auditiva o tàctil) s’activa el sistema innat de processament de la informació, s’accedeix al record traumàtic i es facilita el processament emocional i cognitiu aconseguint desbloquejar el sistema nerviós i activant el procés de curació natural de la persona, facilitant així la resolució dels símptomes.

EMDR són les sigles de Desensibilització i Reprocessament a través dels Moviments Oculars (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) i és una teràpia avalada per la Organització Mundial de la Salut pel tractament del trauma.

 El treball del trauma està indicat sobretot en:

  • Trastorn d’Estrès Post-traumàtic (TEPT) i Trastorn per Estrès Agut
  • Víctimes de maltractaments a la infància o a l’edat adulta
  • Testimonis de violència, accidents, ferits… (ex: en l’àmbit laboral professions com bombers, policies, emergències sanitàries)
  • Abús sexual
  • Dol i pèrdues (per mort, ruptures, malaltia incapacitant…)
  • Accidents (trànsit, laborals…)
  • Desastres naturals (incendis, inundacions…)
  • Pors i fòbies
  • Assetjament escolar o laboral
  • Víctimes de terrorisme